Stavovy

Ostravská Nota z.s.

 • STANOVY
  Ostravská Nota z.s.

  Čl. I

  Název a sídlo, působnost a charakter spolku

  Název spolku je: Ostravská Nota z.s.

  sídlem spolku je Čujkovová 1714/21 ,Zábřeh, 700 30 Ostrava ;

  spolek působí na celém území České republiky, spolek se nečlení na organizační jednotky - spolek je místně příslušnou organizační jednotkou;

  Čl. II

  Účel spolku

  Účelem spolku je podpora nových a netradičních přístupů a řešení v oblasti vzdělávání, osvětová činnost a vzdělávání a zajištění financování a podpory vzdělávání znevýhodněných osob.

  Čl. III

  Hlavní činnost spolku


  Čl. IV

  Členství ve spolku

  1.Členem spolku může být fyzická osoba starší 18let. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.

  2. Člen spolku má právo:

  a) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,

  b) volit předsedu spolku,

  c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,

  d) podílet se na praktické činnosti spolku.

  3. Člen spolku má povinnost:

  a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,

  b) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,

  c) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.

  4. Členství ve spolku zaniká:

  a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi,

  b) úmrtím člena,

  c) zánikem spolku,

  d) vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že se člen třikrát bez omluvy nezúčastní zasedání členské schůze nebo opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu spolku porušuje tyto stanovy, případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.

  Seznam členů spolku je veřejný a je přístupný na internetových stránkách spolku. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí předseda při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.

  Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od

  potvrzeného ukončení členství.

  Čl. V

  Orgány spolku Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

  a) předseda

  b)členská schůze

  Čl. VI

  Členská schůze

  1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů - členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:

  a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,

  b) volí předsedu a odvolává jej,

  c) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok

  d) určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,

  e) schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů,

  f) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,

  g) rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,

  h) rozhoduje o provozování kanceláře spolku,

  i) rozhoduje o zániku spolku.

  2. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.

  3. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.

  4. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy.

  5. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.

  6. Záležitost, která nebyla zařazena na pořadu zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s odst. 3 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.

  7. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.

  Čl. VII

  Předseda

  1. Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku.

  2. Předseda je volen členskou schůzí na dobu 3 let. Předseda se funkce ujímá den následujícího po dni volby

  3. Předseda je povinen:

  a) svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. 6 odst. 2. těchto stanov,

  b) vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku,

  c) archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze,

  Čl. VIII

  Hospodaření spolku

  1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.

  2. S výsledky hospodaření seznamuje výbor spolku členy spolku na každé členské schůzi.

  Čl. IX

  Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

  V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

  Čl. X


  Závěrečná ustanovení

  1.Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.2.Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 17.1.2021. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě.

  Účinnost od : 18.1.2021

  V ostravě dne :4.1.2021

  Zapsal: Kaleja Filip 

 • d) jednou za tři roky předložit členské schůzi ke schválení strategický plán spolku, a to tak, aby mohl být projednán nejpozději tři měsíce před ukončením platnosti předchozího strategického plánu.

 •  Ověřil: Podhradská Květoslava