Naše Projekty

Výroční zpráva


Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2021 a končící dnem 31. prosince 2021 na základě vyhodnocení činnosti Ostravské Noty z.s a její jednotlivá ustanovení byla předmětem jednání členské schůze ze dne 29.3.2022

Obsah

1) Obecné informace o organizaci

2) Hlavní a vedlejší činnost organizace

3) Struktura organizace

4) Členská základna

5) Hospodaření organizace


1. Obecné informace o organizaci

Název účetní jednotky: Ostravská Nota z.s.

Sídlo: Čujkovova 1714/21, 700 30 Ostrava

IČ: 10687602

DIČ: ------------

Právní forma: spolek

Spisová značka: L 19670/KSOS Krajský soud v Ostravě

2. Hlavní a vedlejší činnost organizace

Ostravská Nota z.s. má svoji hlavní činnost vymezenou svými stanovami. Ve sledovaném období realizovala veškerou hlavní činnost organizace, zejména:

  • školení členu své organizace a navázala spolupráce s obdobnýma organizacemi
  • svojí činností pomáhala rozšiřovat povědomí o prospěšnosti zejména v oblasti kultury,
  • provozovala, udržovala a opravovala vlastní hudební zařízení , konkrétně své nahrávací studio včetně zázemí, a zároveň vytvářela možnosti užívání svých prostor pro zájemce z řad veřejnosti a jiných organizací, zejména pak mládeže,
  • spolupracovala s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními kulturními organizacemi i jednotlivci.

Ve sledovaném období neměla organizace příjmy z reklamních plnění vůči partnerům.

3) Struktura organizace

Orgánem Ostravské Noty z.s. je členská schůze. Nejvyšším výkonným orgánem je statutární organ. Ostravska Nota z.s organizačně zahrnuje oddíly hudebního klubu a literárního klubu. Oddíly provozují a organizují svoji s činnost samostatně, avšak v součinnosti, vždy však v zájmu Ostravské Noty z.s. jako celku

Statutárním orgánem je:

Kaleja Filip, předseda

Ve sledovaném období nedošlo ke změnám ve struktuře organizace ani ve složení statutárních orgánů

4) Členská základna

Ostravska Nota z.s. evidovala na konci sledovaného obdob 25 členů v následující struktuře:

                                      Děti                                          Mládež                                          Dospělí

                                 (do 15 let)                              (od 15 do 18 let)                                (nad 18 let)


Hudební klub                    0                                        3                                                    6

Literární kroužek               4                                        0                                                    1

Volnočasový kroužek       6                                        0                                                    2

 Ostatní                              0                                        0                                                    3


5) Hospodaření organizace

Ostravska Nota z.s. v průběhu roku financovala svoji činnost zejména z vlastních zdrojů

Organizace ve sledovaném období dosáhla výsledku hospodaření 0 Kč. Veškeré náklady (příjmy) a výnosy (výdaje) odpovídají plánu na uvedené období. Organizace vykazuje dostatek finančních prostředků pro realizaci své hlavní činnosti z vlastních zdroju v následujícím období.

Sestavil

Kaleja Filip

Dne

14.4.2022

Výroční zpravá organizace pro rok 2021